chất nhũ hóa

Emulsifiers (Chất nhũ hóa) là chất trung gian kết hợp nước và dầu trong công thức của bạn, giúp hỗn hợp đồng nhất và mịn màng, không tách lớp.