hương liệu, vị

hương liệu an toàn, dầu tạo vị an toàn cho da, môi và mắt